PRAVILA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/2004) i Odluke društva JAFFA DOO CRVENKA o priređivanju nagradne igre od 18.12.2018. godine, društvo JAFFA DOO CRVENKA u Beogradu dana 19.12.2018. godine donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI

Šansa je između redova

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU PRIREĐIVAČA

Član 1.

Nagradnu igru „Šansa je između redova” organizuje privredno društvo JAFFA DOO CRVENKA , Maršala Tita 245, PIB 100263582, matični broj 08004684, registrovano kod Agencije za privredne registre, (u daljem tekstu: “Priređivač”).

NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU NAGRADNE IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Član 2.

Direktor Priređivača doneo je dana 18.12.2018. godine odluku broj 3820 o priređivanju nagradne igre „Šansa je između redova“

NAZIV, VREME TRAJANjA I SVRHA NAGRADNE IGRE

Član 3.

Naziv nagradne igre je Šansa je između redova

Nagradna igra se priređuje u trajanju od 30 dana, sa početkom 15. marta 2019. godine i traje do 13. aprila 2019 godine.

Nagradna igra se priređuje u svrhe unapređenja prodaje i promocije brenda JAFFA NAPOLITANKE.

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri su svi proizvodi iz portfolio JAFFA NAPOLITANKE, i to:

NAZIV ARTIKLA

GRAMAŽA/GRAMA

JAFFA NAPOLITANKE CRÈME 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE ŠLAG I ČOKOLADA 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE LEŠNIK 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE MLEKO I LEŠNIK 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE LIMUN I JAGODA 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE CAPPUCCINO 187g

187

JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 160g

160

JAFFA NAPOLITANKE VIŠNJA 140g

140

JAFFA NAPOLITANKE ŠVARCVALD 160g

160

JAFFA NAPOLITANKE WHITE CRÈME 160g

160

JAFFA NAPOLITANKE NUGAT 140 g

140

JAFFA NAPOLITANKE MLEKO 140g

140

JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE NUGAT 360g

360

JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE MLEČNI KREM 360g

360

OBJAVLJIVANjE PRAVILA

Član 4.

Pravila nagradne igre (u daljem tekstu: „Pravila“) će biti objavljena u dnevnom listu “Danas“, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

MESTO PRIREĐIVANjA NAGRADNE IGRE

Član 5.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

OPIS NAGRADNE IGRE I USLOVI UČESTVOVANjA

Član 6.

Proizvodi i pakovanja Priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri „Šansa je između redova“ navedeni su u članu 3 stav 3 i ovom članu (u daljem tekstu: „Proizvod/i“).

Potrošač kupovinom bilo kog Proizvoda i slanjem jedinstvenog koda, koji se nalazi sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKI putem SMS poruke, stiče pravo za učešće u nagradnoj igri.

Kod na Proizvodu predstavlja algoritam koji se sastoji od 8 karaktera, od čega su dva slova i šest brojeva.

Ispravan kod poslat u odgovarajućem formatu putem SMS poruke u periodu od 15. marta 2019 godine od 00:01 pa do 12. aprila 2019. do 23:59 časova učestvuje u izvlačenju za nagradu shodno uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Nagrade u nagradnoj igri se sastoje iz dnevnih nagrada i nedeljnih nagrada. Ukupno se deli po 20 dnevnih i po 3 nedeljne nagrade. Dnevne nagrade se dele sukcesivno 29 dana u periodu trajanja nagradne igre ( ukupno 580 nagrada), tako da se prva dnevna nagrada dodeljuje 16.03.2019. dok se poslednja dnevna nagrada dodeljuje 13.04.2019. Nedeljne nagrade se dele jednom nedeljno tokom 4 raspoložive nedelje unutar trajanja nagradne igre ( ukupno 12 nagrada).

SLANjE KODOVA ODNOSNO UČESTVOVANjE

Član 7.

Kodovi pakovanja Proizvoda se šalju putem SMS-a na broj 2222.

Poruke koje su poslate u drugačijoj formi od one koja je navedena ili na bilo koji način sadrži nepravilno unet Kod, smatraće se neispravnim i neće učestvovati u izvlačenju.

Ukoliko je poruka odnosno Kod poslata u odgovarajućem formatu ista ulazi u bazu učesnika nagradne igre.

Učesnik koji se prijavio za učešće u nagradnoj igri, dobiće povratni SMS o statusu njegove poruke (da je Kod ispravan, da je Kod neispravan ili da je Kod iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslat SMS.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Koda.

Nema ograničenja u broju poslatih Kodova sa jednog telefonskog broja.

Svaki učesnik može za vreme trajanja nagradne igre poslati neograničen broj SMS poruka na broj 2222. Isti Kod može biti poslat na broj 2222 samo jednom.

SMS poruku na broj 2222 mogu da šalju korisnici usluga svih operatera mobilne telefonije u Republici Srbiji.

SMS poruka se naplaćuje učesniku nagradne igre po ceni standardne poruke operatera i to:

– za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd(u cenu je uračunat PDV)

– za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd (u cenu je uračunat PDV)

– za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd (u cenu je uračunat PDV)

Operateri, shodno svojoj komercijalnoj politici, zadržavaju pravo na promenu standardne cene SMS poruke koja se tarifira za krajnjeg korisnika.

PRAVO UČESTVOVANjA

Član 8.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju sledeća lica:

– lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod Priređivača kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, ukoliko su prijavljeni na istoj adresi,

– članovi komisije za regularno sprovođenje nagradne igre, njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, ukoliko su prijavljeni na istoj adresi ; i

– lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica, kao i marketinških agencija, koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, i/ili izvlačenju dobitaka, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, te njihovi bračni drugovi, roditelji i deca., ukoliko su prijavljeni na istoj adresi.

VRSTA NAGRADA I IZNOS

Član 9.

Ukupna vrednost nagradnog fonda je izražena u RSD (sa PDV-om).

(u daljem tekstu zajednički označene kao: „Nagrade“).

Dobitnik pojedinačne nagrade dužan je da, kada ga Priređivač putem operatera kontaktira, ostavi podatke o adresi na koju želi da mu se Nagrada isporuči. Adresa za isporuku Nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 dana od dana kada je podatke o adresi ostavio operateru Priređivača.

Dobitnik je dužan da prilikom prijema nagrade potpiše dokument o prijemu.

NAČIN IZVLAČENjA DOBITNIKA I PREUZIMANjA NAGRADA

Član 10.

Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Priređivač jemči za nagrade.

Dobitnici dnevnih nagrada se određuju, automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslati/prispelih Kodova koji se nalaze sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE, za onaj dan za koji se izvlače dnevne nagrade, i to svakog narednog dana za prethodni dan.

Dobitnici nedeljnih nagrada se određuju svake subote za prethodnu nedelju koja se završava prethodnog dana od dana izvlačenja tj. završava svakog petka u 23:59. Izvlačenje nedeljne nagrade biće obavljeno dana: 23.03.2019, 30.03.2019, 06.04.2019 i 13.04.2019, automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih Kodova sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE prispelih te nedelje.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne dnevne i jedne nedeljne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre.

Svaka poruka poslata pre 15.03.2019. godine i nakon 12.04.2019. godine ne učestvuje u nagradnoj igri.

DNEVNE NAGRADE

Izvlačenje se obavlja automatski, dobitnik se obaveštava SMS porukom na broj sa kog su poslali SMS poruku, sa kodom.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Koda.

Ukoliko u jednom danu izvlačenja ne bude dovoljno prispelih kodova za fond dnevnih nagrada u tom danu, preostale nagrade biće prenete u nagradni fond za naredni dan.

NEDELjNE NAGRADE

U izvlačenju dobitnika ovih nagrada učestvuju svi pravilno poslati Kodovi koji se nalaze unutar folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE u nedelji za koju se izvlačenje obavlja, Izvlačenje nedeljnih nagrada biće obavljeno dana 23.03.2019, 30.03.2019, 06.04.2019 i 13.04.2019, automatski , putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih Kodova sa unutrašnje strane folije Proizvoda JAFFA NAPOLITANKE prispelih te nedelje.

Ispravno poslati/prispeli kodovi koji nisu izvučeni kao dobitnici nedeljne nagrade, ne učestvuju u izvlačenju dobitnika naredne nedelje, niti bilo koje druge nedelje trajanja nagradne igre a u vezi sa nedeljnim nagradama.

Dobitnici se obaveštavaju SMS porukom na broj sa kog su poslali SMS poruku, sa kodom.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Koda.

Član 11.

Obaveštavanje o izvučenim dobitnicima

Svaki dobitnik, dobija odmah obaveštenje o izvučenoj nagradi putem SMS poruke.

Ostali učesnici, čiji Kod nije izvučen, a poslali su ispravne poruke u toku trajanja nagradne igre ne obaveštavaju se o statusu nagrade. Obaveštenje dobija samo dobitnik.

Član 12.

Preuzimanje nagrada

Sve nagrade su neprenosive.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Svakog dobitnika pored poruke da je dobio nagradu, u roku od 72 sata od dobijanja kontaktiraće Priređivač radi davanja uputstava o preuzimanju iste. Za slučaj da Priređivač ne uspe da dobije dobitnika u roku od 72 sata usled razloga za koje Priređivač ne odgovara (dobitnik je nedostupan ili drugi tehnički razlozi) Priređivač će dobitniku poslati sms poruku kojom ga obaveštava da je dužan da se javi call centru priređivača na broj 0800/200 – 010 najkasnije u roku od 24 sata. Ukoliko se dobitnik ne javi nakon isteka roka naznačenog u sms poruci, gubi pravo na nagradu, a nagrada ostaje neraspoređena.

Dobitnik nagrade dužan je da ostavi svoje podatke, ime i prezime i adresu stanovanja, a u skladu sa uputstvima Priređivača. Ukoliko kontaktirani dobitnici ne ostave svoje podatke u navedenom roku, odnosno ako Priređivač usled razloga za koje on ne odgovara

(dobitnik je nedostupan ili drugi tehnički razlozi) ne uspe da kontaktira dobitnika, a uredno ga je sms porukom obavestio o roku za ostavljanje podataka, pri čemu dobitnik ne ostavi svoje podatke, nagrada se uručuje prvom rezervnom dobitniku.

IZVLAČENjE REZERVNIH DOBITNIKA

Pored dobitnika dnevnih i nedeljnih nagrada, svakog dana trajanja nagradne igre biće izvučena po dva rezervna dobitnika dnevnih nagrada, odnosno svake nedelje trajanja nagradne igre po dva rezervna dobitnika nedeljnih nagrada.

Rezervni dobitnici izvlače se na isti način kao i dobitnici, s’tim što zadržavaju status „reserve” i aktiviraju se samo ukoliko dobitnik ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima.

Primljena SMS poruka sa broja 2222 sa potvrdom izvučene nagrade, lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), služi kao dokaz o identitetu dobitnika nagrade prilikom preuzimanja nagrade.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da popuni i potpiše potvrdu o prijemu nagrade koji je priložen uz Pravila, kao Prilog 1, u suprotnom gubi pravo na nagradu.

Dobitnici će svoju nagradu dobiti na kućnu adresu, odnosno drugu adresu koju ostave operateru Priređivača prilikom kontaktiranja.

Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u navedenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem overenim od strane nadležnog državnog organa, potpisuju formular čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Ako je dobitnik nagrade maloletnik/ca ili osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za potvrdu dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravno valjanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis overen od strane nadležnog držanog organa.

Maloletnici mogu postati dobitnici i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu sa Pravilima ove nagradne igre.

Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici SIM broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je donosilac SIM kartice sa brojem sa kojeg je poslata SMS poruka sa Kod-om i na koji je

primljena povratna SMS poruka da je konkretan SIM broj izvučen u nagradnoj igri. Poruke koje obaveštavaju o dobitku nagrade moraju biti sačuvane do preuzimanja nagrade.

KOMISIJA ZA REGULARNO SPROVOĐENjE NAGRADNE IGRE

Član 13.

Priređivač će formirati komisiju od tri člana koja će biti odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Članovi komisije Priređivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre biće Slavica Lalović, Tatjana Vukas i Maja Vuković.

POREZ

Član 14.

Priređivač nagradne igre plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaren od nagrada, a sve u skladu sa zakonom.

OBJAVA DOBITNIKA

Član 15.

Spisak dobitnika nagrada biće objavljen po završetku nagradne igre na veb stranici sansajeizmedjuredova.rs

Priređivač će shodno Zakonu o igrama na sreću obavestiti Upravu o rezultatima nagradne igre.

SAGLASNOST

Član 16.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima na mobilni telefon SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u i priređivanjem nagradne igre, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije ove nagradne igre i proizvoda Priređivača

Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 ovog člana pristaju da:

I se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

II se njihovi lični podaci: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade a sve isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i promocije proizvoda Priređivača.

III da priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše nadležno telo.

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnici nagrada su dužni da potpišu izjavu o preuzimanju nagrada.

Priređivač kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradne igre i dobitnika nagrada, u skladu sa ovim Pravilima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 98/08, 104/09, 68/12, 107/12) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove nagradne igre.

NAČIN REŠAVANjA MOGUĆIH SPOROVA PRIREĐIVAČA I UČESNIKA

Član 17.

Priređivač ne preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri u vezi vlasništva nad poslatim Kodovima ili SIM karticama sa kojih je SMS poslat.

Ovi sporovi neće uticati na pravilo po kome Priređivač dodeljuje nagradu osobi koja se u smislu ovih Pravila smatra dobitnikom.

Član 18.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Član 19.

Za detaljnije informacije u vezi nagradne igre učesnici mogu da se informišu putem sajta sansajeizmedjuredova.rs i putem call centra na br. 0800/200 – 010 .

Član 20.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Beogradu.

Član 21.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti prouzrokovane višom silom, za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavešteni putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre.

Član 22.

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

U Beogradu, 19.12.2018. godine

Za Priređivača:

JAFFA DOO CRVENKA

___________________________________________

Bojan Knežević, direktor