Pravila – Jaffa napolitanke – nagradna igra

PRAVILNIK

ODLUKA ORGANIZATORA O PRODUŽENJU TRAJANJA PROGRAMA LOJALNOSTI "ŠANSA JE IZMEĐU REDOVA"

ODLUKA ORGANIZATORA O PRODUŽENJU TRAJANJA PROGRAMA LOJALNOSTI

„ŠANSA JE IZMEĐU REDOVA“

Član 1.

U skladu sa članom 12. Pravilnika programa lojalnosti pod nazivom „ŠANSA JE IZMEĐU REDOVA“,  Organizator Jaffa DOO Crvenka, Maršala Tita 245, PIB 100263582, u daljem tekstu: („Organizator“),  doneo je odluku o produžetku trajanje Programa lojalnosti.

Član 2.

Trajanje Programa lojalnosti se produžava za još 2 (dva) meseca, tačnije do 30.06.2020. godine. Odluka o produzenju je inicirana vanrednim stanjem u Republici Srbiji koje je proglašeno u cilju sprečavanja virusa COVID- 19 pocev od 15. Marta 2020. i u svom toku zahvata celokupno trajanje Programa lojalnosti, do 30. Aprila 2020., usled čega je došlo do određenih poremećaje na tržištu.

Program se nastavlja u skladu sa opštim uslovima i pravilima Programa koji su definisni objavljenim Pravilnikom programa lojalnosti i ovom Odlukom

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Organizatora www.jaffa.rs. i na web stranici www.sansajeizmedjuredova.rs

Organizator

Jaffa DOO Crvenka

PROGRAM LOJALNOSTI

PRAVILNIK PROGRAMA LOJALNOSTI

Član 1: ORGANIZATOR

Program lojalnosti potrošača (u daljem tekstu „Program“) pod nazivom „ŠANSA JE IZMEĐU REDOVA“ organizuje: Jaffa DOO Crvenka, Maršala Tita 245, PIB 100263582, u daljem tekstu: Organizator.

 

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA PROGRAMA

Program se sprovodi u svrhu promocije Organizatora. Program traje od 2.03.2020. godine do 30.4.2020. godine, a odnosi se na područje Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

Pravila Programa i ostale bliže informacije vezane za sprovođenje Programa biće objavljene na web stranici Organizatora www.jaffa.rs. i na web stranici www.sansajeizmedjuredova.rs

 

Član 3: FOND NAGRADE KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada u Programu je emajlirana višenamenska posuda za čuvanje hrane zapremine 1.75 litara, marke Metalac.

Za nagradu je potrebno poslati 20 kodova, koji se nalaze na unutrašnjem delu omota proizvoda JAFFA NAPOLITANKE navedene u tački 5 ovog Pravilnika.

Nagradu nije moguće zameniti za novac, drugu robu ili uslugu.

 

Član 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u Programu imaju isključivo lica sa prebivalištem u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije.

Pravo učešća u Programu nemaju sledeća lica:

lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod Organizatora kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca,

lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji programa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje programa, te njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

 

Član 5: PRAVILA PROGRAMA

 

U Programu učestvuju sledeći proizvodi:

JAFFA NAPOLITANKE CRÈME 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠLAG I ČOKOLADA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE LEŠNIK 187g 
JAFFA NAPOLITANKE MLEKO I LEŠNIK 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE LIMUN I JAGODA 187g 
JAFFA NAPOLITANKE CAPPUCCINO 187g 
JAFFA NAPOLITANKE ČOKOLADA I NARANDŽA 160g 
JAFFA NAPOLITANKE CRÈME&KOKOS 187g 
JAFFA NAPOLITANKE VIŠNJA 140g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠVARCVALD 160g 
JAFFA NAPOLITANKE WHITE CRÈME 168g 
JAFFA NAPOLITANKE NUGAT 140 g 
JAFFA NAPOLITANKE TIRAMISU 145g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE NUGAT 360g 
JAFFA NAPOLITANKE ŠTANGLICE MLEČNI KREM 360g 

 

Kako bi stekli pravo na nagradu u periodu trajanja Programa učesnici treba da:

pošalju 20 jedinstvenih kodova koji se nalazi sa unutrašnje strane folije pakovanja proizvoda JAFFA NAPOLITANKA putem SMS-a na broj 2222 u periodu od 02 marta 00:01 do 30.aprila 23:59 2020 godine.

Kod na proizvodima JAFFA NAPOLITANKE predstavlja algoritam koji se sastoji od 8 karaktera, koji predstavljaju skup slova i brojeva

Кodovi pakovanja Proizvoda se šalju putem SMS-a na broj 2222.

Poruke koje su poslate u drugačijoj formi od one koja je navedena ili na bilo koji način sadrži nepravilno unet Kod, smatraće se neispravnim i neće učestvovati u ostvarivanju nagrade.

Učesnik koji je poslao Kod, dobiće povratni SMS o statusu njegove poruke (da je Kod ispravan, da je Kod neispravan ili da je kod iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslat SMS.

Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom kako ne bi došlo do zloupotrebe i ponovnog slanja istog Кoda.

Svaki učesnik može za vreme trajanja ove lojaliti aktivacije poslati maksimum 60  SMS poruka odnosno 60 kodova na broj 2222  sa jednog korisničkog broja telefona. Isti Кod može biti poslat na broj 2222 samo jednom.

NAGRADE

Organizator će slanjem SMS-a obavestiti dobitnika da je ostvario sigurnu nagradu.  Dobitnik u poruci dobija jedinstveni Kod kojim se loguje na stranicu sigurnih dobitnika na web stranici www.sansajeizmedjuredova.rs ili se javlja na besplatan broj call centra 0800/200-010 koji umesto dobitnika popunjava sva polja. Dobitnik sigurne nagrade bira objekat METAC MARKETA ili HOME MARKETA u kome će preuzeti svoju sigurnu nagradu, štiklirajući polje maloprodajnog objekta Metalac Marketa u opadajućem meniju u aplikaciji.

Sa jednog mobilnog broja telefona najviše se mogu dobiti tri sigurne nagrade.

Svaki dobitnik koji je osvojio nagradu u programu lojalnosti ce dobiti sms poruku od organizatora radi dobijanja uputstava o preuzimanju iste u roku od 72 sata od sticanja prava na nagradu. Ukoliko se dobitnik ne javi  Organizatoru nakon isteka roka od 30 dana od dana prijema sms poruke gubi pravo na nagradu.

Dobitnik nagrade dužan je da ostavi osnovne podatke, broj telefona sa kog su poslati kodovi i mesto prebivališta, kako bi odabrao objekat Metalac marketa ili Home marketa u kom će preuzeti osvojenu nagradu.  Svaki dobitnik ce prilikom podizanja sigurnosne nagrade biti duzan pokazati ovlastenom licu u odabranom objektu Metalac marketa ili Metalac Home Marketa sigurnosni Kod i broj telefona sa koga su poslate SMS poruke i kodovi.

Dobitnici nagrada ne moraju obavezno biti i registrovani vlasnici SIM broja sa kojeg je poslata SMS poruka sa Кodovima, već se dobitnikom nagrade smatra osoba koja je donosilac SIM kartice sa brojem sa kojeg je poslata SMS poruka sa Кodovima i na koji je primljena povratna SMS poruka sa broja 2222 da je učesnik ostvario pravo na preuzimanje nagrade. Poruke koje obaveštavaju o dobitku nagrade moraju biti sačuvane do preuzimanja nagrade.

PREUZIMANJE NAGRADA

Sve nagrade su neprenosive.

Primljena SMS poruka sa broja 2222 sa potvrdom da je učesnik ostvario pravo na nagradu uz dodeljeni jedinstveni Kod, služi kao dokaz o identitetu dobitnika nagrade prilikom preuzimanja nagrade.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan da prodavcu u maloprodajnom objektu izdiktira sigurnosni kod  i broj mobilnog telefona sa koga su poruke poslate.

Nakon isporuke nagrade, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku.

Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju nagradu u većoj količini ili drugačiju nagrade od one koja je definisana u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovom Programu, učesnici prihvataju sva ova pravila.

Član 7: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Ukoliko Organizator proceni da je došlo do kršenja pravila Programa i do njegove zloupotrebe na bilo koji način, ovlašćen je da uskrati preuzimanje nagrade spornom dobitniku.

Član 8: ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

Član 9: SAGLASNOST

Učestvovanjem u programu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da prima na mobilni telefon SMS poruke u vezi sa učestvovanjem u Programu, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije proizvoda Organizatora.

Učestvovanjem u Programu podrazumeva se da je svaki učesnik prethodno upoznat sa pravilima Programa i da je iste razumeo.

Učesnici u ovom Programu pristaju da:

da Organizator prikuplja podatke o licima koja su ostvarila pravo na nagradu, na način koji je naveden u ovim pravilima i u skladu sa zakonom.

Organizator kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradne u ovom Programu, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika dobitnika nagrada u ovom Programu, u skladu sa ovim Pravilima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Organizator će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika i dobitnika nagrade u ovom Programu obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Organizaor je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ovog Programa.

 

Član 10: POREZI

Učesnik koji osvoji bilo koji poklon  ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama.

Član 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

Član 12: MOGUĆNOST PREKIDA PROGRAMA

Program se prekida 30.04.2020. ili u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem veb sajta Organizatora: www.sansajeizmedjuredova.rs

Organizator može produžiti trajanje Programa usled novonastalih okolnosti vezanih za tržišna kretanja i u skladu sa odlukom Organizatora.

Član 13: ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

Član 14: MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA PROGRAMA

 

Član 15: ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi i pravila Programa stupaju na snagu danom objavljivanja

Organizator

Jaffa DOO Crvenka